Yapı denetim kuruluşlarına sıkı takip

Haberi Paylaşmayı Unutmayın

Depremin ardından yapı denetim kuruluşlarını inceleme idari ceza uygulanması konusunda resmi adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması Ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yapı denetim kuruluşlarının faaliyetleri, ihbar veya şikâyet üzerine veyahut re’sen incelenecek. Hakkında üçüncü bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilen yapı denetim kuruluşlarının yapı denetim izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilecek.

İdari para cezası

Yapı denetim kuruluşuna, denetimini üstlendiği bir yapı için yürütülen inceleme kapsamında Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) bazında hazırlanacak aynı teknik inceleme raporuna istinaden birden fazla fiilden dolayı idari para cezası verilmesi gerekse bile bu bedel yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50’sinden fazla olamaz. Bu durum aynı iş için ileride yapılacak bir inceleme kapsamında hazırlanacak yeni bir teknik inceleme raporu doğrultusunda kuruluşa yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50’sine kadar idari para cezası uygulanmasına engel olmayacak.

İdari para cezaları, bu cezaya ilişkin kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek. İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilecek.

İdari para cezalarını ödeme şekli

İdari para cezasının ödeme süresi içinde defaten ödenmesi hâlinde, tahakkuk ettirilen tutarın dörtte üçü tahsil edilecek. İdari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması hâlinde, idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilecek. İdari para cezasının ödeme süresinde yapılan taksitlendirme talepleri idarî para cezası vermeye yetkili mercilerce değerlendirilerek karar verilir. Taksitlendirme talebi; idari para cezası karar tarihi, kararın tebliğ tarihi, taksit tarihleri ve tutarları açık olarak belirtilmek suretiyle yazılı olarak yapılacak. Taksitlendirme talebi kabul edilen borçlular; dört eşit taksit halinde ve birinci taksiti idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan üç taksiti ise idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde idarece belirlenecek sürelerde ödeyecek.

Diğer Güncel Haberleri İçin TIKLA

nakitbahisikimisli